Algemene voorwaarden

1.    Toepasselijkheid

1.1     SandenHartman B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86953656 ("SH").

1.2     Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aan SH gegeven opdrachten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen.

1.3     Op deze Algemene Voorwaarden kan een beroep worden gedaan ongeacht de grondslag van de aansprakelijkstelling.

1.4     Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt ook bedongen ten behoeve van aan SH verbonden natuurlijke en rechtspersonen en andere derden die, direct of indirect, betrokken zijn of zijn geweest bij dienstverlening door SH (ieder zulk een persoon of derde: een “Verbonden Persoon”). Iedere bepaling van deze Algemene Voorwaarden kan ook ingeroepen worden door een Verbonden Persoon.

1.5     Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

 

2.    Opdracht

2.1     Alle opdrachten voor een cliënt (de “Cliënt”) worden exclusief gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door SH onder een overeenkomst van opdracht. Dit geldt ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van artikelen 7:404 en7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Door het geven van een opdracht aan SH doet de Cliënt afstand van het recht om enige Verbonden Persoon aansprakelijk te stellen wegens uitvoering van de opdracht.

2.2     SH zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving. Van een verbintenis tot het bereiken van een resultaat zal nimmer sprake zijn.

2.3     De Cliënt vrijwaart SH van alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de uitvoering van werkzaamheden voor de Cliënt en tegen de redelijke kosten van rechtsbijstand dienaangaande, met uitzondering van aanspraken en kosten
veroorzaakt door opzettelijk of bewust roekeloos handelen.

 

3.    Honoraria, verschotten, rente en facturering

3.1     De kosten van uitvoering van de opdracht door SH omvatten honorarium, verschotten en rente over derdengelden als bedoeld in artikel 3.4.

3.2     Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt het honorarium bepaald op basis van de besteedde tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

3.3     Verschotten zijn de kosten die SH ten behoeve van de Cliënt voldaan heeft of verschuldigd is (zoals, doch niet beperkt tot, griffierechten, bewaarders-, registratie of registerkosten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten en kosten van uittreksels en andere documenten uit registers).

3.4     Door SH verschuldigde rente over door of vanwege SH ten behoeve van derden bij een bank aangehouden gelden worden door de rechthebbenden, zoveel mogelijk bij vooruitbetaling, aan SH vergoed.

3.5     De kosten van uitvoering van de opdracht worden door SH op tweewekelijkse basis gedeclareerd.

3.6     De betalingstermijn bedraagt veertien dagen.

3.7     Als een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan dan is de Cliënt in verzuim zonder dat verdere kennisgeving vereist is en is wettelijke rente verschuldigd.

3.8     Indien betaling ook na aanmaning uitblijft is de Cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan SH verschuldigd. Deze worden verondersteld tenminste 15% van het declaratiebedrag te bedragen.

3.9     Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt gedaan is SH bevoegd haar werkzaamheden op te schorten nadat de Cliënt van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld.

3.10   SH is bevoegd betaling van een voorschot te verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

 

4.    Aansprakelijkheid

4.1     SH heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met dekkingsbedragen die de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven dekkingsbedragen overtreffen.

4.2     Iedere aansprakelijkheid is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot het bedrag dat krachtens desbetreffende verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die
verzekeringsovereenkomst voor rekening van SH komt. Indien, om welke reden ook, niet wordt uitbetaald onder een verzekeringsovereenkomst zal iedere aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de in het betreffende dossier in rekening gebrachte honoraria in de twaalf voorafgaande maanden, met een maximum van EUR 450.000

4.3     Indien uitvoering van een opdracht meebrengt dat SH een Onderaannemer (als gedefinieerd in clausule 5.1) inschakelt zal SH niet aansprakelijk zijn voor enig handelen of nalaten van zulk een Onderaannemer.

4.4     Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht voor welke SH aansprakelijk is dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de desbetreffende verzekeringsovereenkomst in het
desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst voor rekening van SH komt.

4.5     In geen geval zal SH aansprakelijk zijn voor indirecte schade, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn gevolgschade, gederfde inkomsten of gederfde winst, gederfde besparingen en schade ten gevolge van onderbreking van bedrijfs- of andere activiteiten.

4.6     Onverminderd artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak op schadevergoeding indien de betreffende vordering niet binnen één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de Cliënt bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

5.    Inschakeling van derden

5.1     SH mag, ten behoeve van uitvoering van een opdracht voor een Cliënt dan wel het verrichten van activiteiten direct of indirect ondersteunend daaraan, voor rekening van de Cliënt derden inschakelen (ieder zulk een derde: een “Onderaannemer”) op de door deze Onderaannemer gestelde voorwaarden. SH mag zulke voorwaarden, inclusief een eventuele aansprakelijkheidsbeperking, namens de Cliënt aanvaarden.

5.2     SH is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van een Onderaannemer.

 

6.    Publiciteit

6.1     Indien een zaak van een Cliënt buiten toedoen van SH in de openbaarheid geraakt staat het SH vrij om haar betrokkenheid bij die zaak bekend te maken en eerder openbaar gemaakte informatie met betrekking tot de zaak, de opdracht en de Cliënt te verspreiden.

6.2     SH mag naar opdrachten voor een Cliënt verwijzen op geanonimiseerde wijze ten behoeve van track records en legal directories.

6.3     Ten aanzien van alle informatie met betrekking tot een zaak, een opdracht en een Cliënt anders dan die bedoeld in clausule 6.1 en clausule 6.2 hierboven zal SH geheimhouding betrachten.

 

7.    Privacy en gegevensbescherming

7.1     De Cliënt stemt er mee in dat SH gebruik maakt van digitale communicatie, gegevensopslag en private cloud computing diensten. SH is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.

7.2     SH bewaart elektronische en/of papieren dossier minimaal gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn. Na afloop van deze termijn mag SH deze dossiers vernietigen.

7.3     SH verwerkt persoonsgegevens van Cliënten en daaraan verbonden personen ten behoeve van uitvoering van opdrachten.

7.4     SH is wettelijk verplicht de identiteit van haar Cliënten vast te stellen. SH kan verplicht zijn verdachte activiteiten en ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden zonder de Cliënt hierover te informeren.

 

8.    Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1     Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen met SH (zowel contractuele als niet-contractuele) is Nederlands recht van toepassing.

8.2     Alle geschillen uit hoofde van of in verband met enige aan SH gegeven opdracht of met SH anderszins worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Oost-Brabant met depotnummer 21/2022 en worden op verzoek kosteloos toegezonden.