15 januari 2013

Handhaving art. 10.2 Wm. Onbevoegdheid oplegging last onder dwangsom

Kluwer Bouwrecht, 15/1/2013

Art. 5 lid aanhef en onder c Besluit bodemkwaliteit is niet overtreden, nu het repac niet als afvalstof kan worden aangemerkt. Het college heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat art. 5 lid 1art. 5 lid 1 aanhef en onder a of b is overtreden. De enkele stelling dat het repac niet functioneel is toegepast, is, mede gelet op hetgeen onder 4.1 is overwogen, daartoe onvoldoende. Het college heeft verder in het besluit van 9 april 2010 noch in het bestreden besluit duidelijk gemaakt waarom art. 7art. 7 Besluit bodemkwaliteit en art. 13art. 13 Wet bodembescherming zijn overtreden. Blijkens het verweerschrift stelt het college zich op het standpunt dat het storten van repac op het perceel leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het milieu, doch het college heeft dit niet nader toegelicht. Het college heeft de overtreding van deze bepalingen aldus niet aannemelijk gemaakt. Gelet hierop heeft het college zich ook in zoverre ten onrechte bevoegd geacht een last onder dwangsom op te leggen.